Shango – ריהוט ופופים פרימיום

כניסה לחשבון

תקנון

תקנון אתר SHANGO

שאנגו  הנה בעלת הזכויות באתר הצרכנות  SHANGO   (להלן: "האתר").  במסגרת פעילותה זו, שאנגו מפעילה ומנהלת אתר סחר אלקטרוני אשר מציע (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: "המוצרים"). האתר מיועד לחברי המועדון וכן לצרכנים פרטיים אשר יהיו כולם כפופים לתקנון האתר.

האתר מוצע לשימושך בכפוף לתנאי השימוש שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו.

 1. הגדרות

 

 • "חבר המועדון" = כל מי שהנו עובד בחברה המנויה על הסדר השירות של מועדון שאנגו ובלבד שמלאו לו 18 שנים.
 • "האתר"- אתר סחר אלקטרוני המיועד לשימוש חברי המועדון וקונים, רוכשים אשר ו/או משתמשים באתר.
 • "משתתף" ו/או "רוכש" ו/או "קונה" – כל מי שהנו "חבר במועדון" שאנגו וביצע הרשמה לאתר וכן כל מי אשר ביצע ו/או מעוניין לבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות: רכישה של שירות ו/או מוצר.
 • תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
 • תנאי השימוש שלהלן חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על תנאי השימוש שלהלן ולא לגרוע מהם.
 • שאנגו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בהתאם לשיקול דעתה. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר חלה, בכל עת, על המשתתף בלבד.
 1. תנאי השימוש ו/או ההשתתפות

 

 • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הרוכש לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת הרוכש לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 • מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי הרוכש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי רוכש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי רוכש אחר, יוכל הרוכש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.
 • שאנגו רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
  הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
  (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 • שאנגו עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ושאנגו והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 • טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את שאנגו.
 • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בצבע, בגוון, בגודל, במשקל וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 • אין להשאיר ילדים ותינוקות יושבים ו/או שוכבים על הפוף ו/או מוצרים אחרים ו/או בקרבתם ללא השגחת מבוגר.

2.10 אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

2.11 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שאנגו בדבר ביצוע פעולות על ידי המשתתפים באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה מכרעת לנכונות האמור בהם.

2.12 המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי שאנגו הוא המועד הקובע לכל דבר.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הרוכש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 1. הזמנה באתר

 

 • על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על הרוכש להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
 • כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “הרוכש”).
 • פרטי הרוכש יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי הרוכש בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
 • שאנגו רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שאנגו תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות ו/או לבטל כל עסקה שבוצעה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הנמקה ו/או מבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  • ביצוע פעולה ו/או מחדל העלולים לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במועדון ו/או במי מטעמה ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  • כרטיס האשראי שברשות הרוכש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
  • היעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי להשלמת ביצוע פעולת רכישה;
  • המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי;
 1. רכישת מוצרים באתר

 

 • רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין הרוכש בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי הרוכש הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלא ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 • לעתים יידרש הרוכש למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי שאנגו.
 • ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר.
 • בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר הרוכש את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 • מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • פרטי הרוכש יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי הרוכש יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 • הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי הרוכש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, תשל"ז- 1977 והיא אסורה מכל וכל. שאנגו שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שנגרמו ו/או שעלולים להיגרם לה.
 • בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של רוכש בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים של הרוכש ולרבות טעות בהקלדת הפרטים שעלולים לפגוע בכל דרך שהיא באספקת המוצרים.
 • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח/באספקה על הרוכש למסור רק פרטים מדויקים, עדכניים ונכונים. במסירת פרטים שגויים ו/או מוטעים יישא הרוכש בגין כל תשלום שיידרש לרבות עבור דמי משלוח וטיפול ולא יוכל לבוא בטענה כל שהיא על תשלומים אלו ו/או על זמני האספקה.
 1. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 

 • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל- (PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 • אם יבחר הרוכש להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש הרוכש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט הרוכש לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל הרוכש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש הרוכש, תינתן הודעה מתאימה לרוכש כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל הרוכש הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא שאנגו זכאית לבטל את הזמנתו.
 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה.
 • יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולרוכש לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הרוכש.
 • מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
 • במידה והרוכש חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על הרוכש להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 • במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישלם המשתתף ריבית כחוק.
 1. אספקה והובלת המוצרים

 

 • אספקת המוצר ע”י האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהרוכש הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 • האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות. זמן אספקה הינו עד 14 ימי עסקים מיום הרכישה, אלא אם צוין אחרת בדף הפריט. אנו עושים את המיטב האפשרי לשלוח במהרה את ההזמנות ולרוב, זה מגיע לפני ההתחייבות באתר.
 • המשלוחים מבוצעים על ידי חברות שליחויות, באמצעותם תבוצע ההובלה של המוצרים, והינם בהתאם לתנאי חברות אלה ומדיניותם, אזורי החלוקה של חברות אלה ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה. תנאי חברות השליחויות יחייבו את הרוכש.
 • במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע לרוכש ותפעל למציאת פתרון חלופי, תתכן תוספת תשלום.
 • דברו אתנו על משלוחים לישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן. במידה ויוסכם על שליחות לאזורים הללו, אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח בפחות מ 14 ימי עסקים.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כפי המוגדרים ו/או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, הספקים או שאנגו יהיו רשאים להעמיד את המוצרים לרוכש, במקום סמוך אשר יתואם עמו מראש.
 • במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר הרוכש בעת ביצוע ההזמנה – המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
 • מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 • דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על הרוכש תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר הרוכש ועל פי המוצר, אלא אם כן צוין אחרת.
 • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 • למען הסר ספק, דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן לא יוחזרו לרוכש במקרה של ביטול/החלפה מוצר וכיוצא בזה.
 • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכות מחשוב, טלפון ו/או שירותי האינטרנט וכיו"ב. כמו כן, עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה בשל ריבוי הזמנות ומשלוחים בימי מכירה מיוחדים באתר. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לחברה ו/או לספקים, ינקטו החברה ו/או הספקים (בהתאם לעניין) במרב המאמצים בכדי ליידע את הרוכש מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הרוכש במועד הרכישה.
  • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
  • מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 • זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד).
 • על הרוכש להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש והרוכש לא יוכל לבוא בטענה כל שהיא על זמני אספקה ו/או זמני אספקה כפולים.
 • כנאמר, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, הרוכש יישא בתשלומים בגין דמי משלוח וטיפול שיידרשו ולא יוכל לבוא בטענה כל שהיא על תשלומים אלו ו/או על זמני האספקה.
 • דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. "הובלה חריגה" משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הרוכש ו/או לשם העלאתו לבית הרוכש, לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או הובלה לקומה שאינה קומת הכניסה בבית צמוד קרקע. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה והספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 • למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר לבית הרוכש אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר/ שירות.
 • הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל רוכש.
 • בעת קבלת המוצר על ידי הרוכש ומסיבה כל שהיא מסרב לקבל את המוצר שרכש לרבות מוצר פגום, שבור, אריזה פגומה וכדומה והוא דורש קבלת מוצר אחר במקום, לאחר אישור מהחברה לקבלת מוצר חדש במקום,  יאלץ להמתין זמן אספקה נוסף של  עד כ 10 ימים מאישור של החברה לקבלת מוצר במקום (בתנאי שהמוצר קיים במלאי) ולא תהיה לו טענה כל שהיא לעניין זמן אספקת המוצר. 
 • בעת אספקת המוצר רשאים הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי, כתנאי למסירת המוצר.
 • במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
 • במקרה של איחור באספקת מוצר לרוכש יהא הרוכש רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 1. ביטול רכישה מצד הרוכש

 

 • הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  • ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא” ל[email protected]
  • הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם המשתתף/רוכש + מס. תעודת זהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל + טלפון נייד + סיבת הביטול. הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל – לא תטופל. שאנגו לא תישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לרוכש עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.
  • מדיניות החזרים וביטול עסקה כאמור תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א (להלן:"החוק") ולתקנותיו השונות.
  • לאחר קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
  • ניתן להחזיר כל פריט שלם עם האריזה המקורית וללא פגם, למעט פריטים שנעשה בהם שימוש.
  • יש להודיע לחברה על החזרת הפריט תוך 48 שעות מרגע קבלת ההזמנה.
  • ההחזר יינתן עם החזרת המוצר בפועל ולא יכלול, כנאמר, דמי ביטול ודמי משלוח עד בית הרוכש ומבית הרוכש למחסני החברה.
  • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הרוכש, גם אם המוצר הגיע למחסני החברה וטרם הגיע לבית הרוכש, יינתן לרוכש החזר כספי בניכוי 5% או 100 ש"ח הזול מבניהם ובניכוי דמי ההובלה.
  • יינתן הזיכוי הכספי רק אם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הרוכש.
  • למען הסר ספק – במידה והרוכש מבטל את העסקה בעת שהשליח הגיע לביתו עם המוצר – יחויב הרוכש גם בדמי משלוח לבית הלקוח וגם בדמי משלוח החזרה לחברה או לספק.
  • באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה לרוכש אשר ביטל את העסקה כאמור. החברה רשאית לתבוע את נזקיה במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית/ שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל נזק/ קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.
  • כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של החברה – החלטה כאמור אשר הרוכש לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין.
  • הזכות לביטול העסקה לא תחול על שירותים ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בהזמנה מיוחדת ומותאמת או הכוללים מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים) לרבות מוצרים אשר הוזמנו ע"י הרוכש בהזמנה אישית ו\או מותאמת לפי מידות ו\או גוון, ואינם כחלק מסל המוצרים המוצגים באתר.
  • במידה והוזמן מוצר באתר במסגרת הטבה של משלוח /הובלה חינם, היה ובחר הרוכש לבטל את ההזמנה מכל סיבה , ינוכה מסך ההחזר על פי תקנון זה מחיר דמי משלוח של 99 ש"ח לפריט עבור מוצרי ריהוט למיניהם, כל יתר הפריטים חיוב המשלוח לא יעלה על 89 ש"ח לפריט, בהתאם למחירי המשלוח הנהוגים באתר לפריטים דומים.
  • ביחס למוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט במבצע ו/או מוצרים אשר נמצאים בהנחה, ישונה המועד להחזרה וזאת עד לשני ימי עסקים בלבד ובאותם  תנאים המופיעים בתקנון זה. בהתאם לכך, כל חריגה מהזמנים הנקובים לא תזכה את הרוכש בהחזר הכספי שבסעיף זה. וזאת בתנאי שעמד\ה בזמן הנקוב
  • ביטול מחמת פגם במוצר או אי אספקה במועד (סעיף 14(ה) א לחוק)- ובאין אפשרות להחליף כתוצאה מחוסר מלאי ו/או לספק מחדש בית העסק יבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי בית הספק או החברה באריזתו המקורית, במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שום שימוש – ישיב לרוכש את כל מחיר התמורה בגין המוצר, ללא דמי ביטול.
  • החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר בפועל.
  • כרטיסים נטענים כדוגמת הכרטיסים הנטענים של "חבר" אינם מוגדרים ככרטיסי אשראי, על פי הגדרתם בדין, אלא כסוג של כרטיסי מתנה או כרטיס הטבות נטען, על כן, תשלום באמצעותם כמוהו כתשלום בגיפט כארד או בזיכוי, ועל כן אין זכות בדין לקבלת החזר כספי בעת רכישה באמצעות הכרטיס, על פי תקנות ביטול עסקה.
 1. ביטול רכישה מצד החברה

 

 • אנו עושים מאמץ כי המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים, יחד עם זאת , מעצם היות האתר חנות און ליין , יתכנו מיקרים בהם מוצר אזל מהמלאי.
 • החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 • במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 1. זכויות יוצרים

 

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 • זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם —–.com ) של האתר), סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 1. אחריות

 

 • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 1. סודיות ופרטיות

 

 • כל פרטיו האישים של הרוכש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 • החברה לא תעביר פרטיו האישיים של הרוכש לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הרוכש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של רוכש לצד שלישי במקרים בהם הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הרוכש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 • החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” cookies”) ") על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהרוכש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש ו/או למי מטעם הרוכש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 1. דין ושיפוט

 

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

יש לכם שאלה ולא מצאתם תשובה?
דברו איתנו אנחנו כאן בשבילכם!